Klantenservice

Algemene voorwaarden van Hemel en Aardewerk, gevestigd te Den Haag (versie geldig vanaf 01-01-2024)

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder 'Hemel en Aardewerk', 'wij', 'we', 'ons' en 'onze' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Hemel en Aardewerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 508316150000.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Hemel en Aardewerk voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien Hemel en Aardewerk voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hemel en Aardewerk erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke doelstellingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Hemel en Aardewerk.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Hemel en Aardewerk eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Hemel en Aardewerk of een door Hemel en Aardewerk verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Hemel en Aardewerk en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Hemel en Aardewerk gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Hemel en Aardewerk kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen / Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW), exclusief eventuele bezorgkosten.
3.2 Hemel en Aardewerk garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de voorwaarden niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Inhalen, annuleren en uitsluiting

4.1 De lessen van een workshop of cursus bij Hemel en Aardewerk zijn niet apart overdraagbaar en dus persoonsgebonden, voor het geheel kun je in overleg bij verhindering wel een plaatsvervanger voordragen.
4.2 Gedurende de cursus mag er 1 les worden ingehaald, mits volgens de voorwaarden correct en minimaal 24 uur vooraf afgemeld per mail of schriftelijk.
4.3 Bij annulering door de cursist wordt ongeacht de aanleiding of toedracht voor elke annulering 12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij een annulering tot 8 weken voor aanvang ontvang je een restitutie van 50%. Bij een annulering binnen 8 weken voor aanvang volgt geen restitutie, maar kun je wel iemand in jouw plaats voordragen. Wij doen tegelijk ons uiterste best iemand van de wachtlijst op te roepen: indien dit lukt ontvang je een restitutie onder aftrek van de gemaakte kosten.
4.4 Bij een directe afname van meerdere plekken is de persoon die afneemt verantwoordelijk voor het nakomen van de algemene voorwaarden.
4.5 Cursisten die hinder of last opleveren kunnen worden uitgesloten. Hierbij heeft men geen recht op restitutie.
4.6 Hemel en Aardewerk behoudt het recht workshops en/of cursus(les)sen te annuleren, en zal dit zo spoedig mogelijk meedelen. Wanneer een gehele cursus of workshop niet doorgaat, ontvangt de cursist het volledige bedrag gerestitueerd. Gaat het om een losse les, dan wordt in overleg een alternatieve datum bepaald. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een langere droogtijd van gemaakt werk nodig blijkt om de kwaliteit te blijven waarborgen. Het niet accepteren of annuleren door de cursist van dit alternatief geeft geen recht op restitutie.  

Artikel 5. Aflevering

5.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling klaargezet voor afhalen op een nader af te spreken datum en tijd.
5.2 Wanneer levering aan huis afgesproken is, zal aan de leveringsplicht van Hemel en Aardewerk, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Hemel en Aardewerk geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
5.3 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken bij levering aan huis komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Hemel en Aardewerk op basis van de wet is Hemel en Aardewerk gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hemel en Aardewerk omstandigheden ter kennis komen die Hemel en Aarde goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Hemel en Aardewerk bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Hemel en Aardewerk zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Hemel en Aardewerk bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Hemel en Aardewerk geen invloed heeft en die het doorgaan van workshops en cursussen en de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Hemel en Aardewerk en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hemel en Aardewerk de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Hemel en Aardewerk niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Hemel en Aardewerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 Hemel en Aardewerk is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Hemel en Aardewerk) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Hemel en Aardewerk. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Hemel en Aardewerk schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
8.3 Voornoemd recht tot reclameren en/of terugzending vervalt geheel bij ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, evenals:
A) en zolang de afnemer jegens Hemel en Aardewerk in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hemel en Aardewerk en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Hemel en Aardewerk gegrond worden bevonden, zal Hemel en Aardewerk naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Hemel en Aardewerk en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Hemel en Aardewerk tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Hemel en Aardewerk gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Hemel en Aardewerk voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Hemel en Aardewerk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade en/of diefstal van werk en/of eigendommen van cursisten en bezoekers. Bij diefstal zal altijd aangifte worden gedaan.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een PIN-transactie plaats te vinden op het moment van bestelling of reservering.
9.2 Bij een vooraf overeengekomen betaling na levering is na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 5% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Hemel en Aardewerk en de verplichtingen van de afnemer jegens Hemel en Aardewerk onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien Hemel en Aardewerk haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimumbedrag van 250 euro.
9.5 Indien Hemel en Aardewerk kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom van alle door Hemel en Aardewerk aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Hemel en Aardewerk zolang de afnemer de vorderingen van Hemel en Aardewerk uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Hemel en Aardewerk wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door Hemel en Aardewerk geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Hemel en Aardewerk of een door Hemel en Aardewerk aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Voorbeeldshop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Hemel en Aardewerk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Hemel en Aardewerk.

Artikel 11. Privacy

11.1 Hemel en Aardewerk respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen. Deze informatie wordt door Hemel en Aardewerk niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Hemel en Aardewerk kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Hemel en Aardewerk worden gebruikt met als doel je bezoeken aan onze website zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het onthouden van je accountnummer. Hemel en Aardewerk is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Hemel en Aardewerk, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Hemel en Aardewerk is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer de wet dit vereist.
11.3 Hemel en Aardewerk verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Hemel en Aardewerk geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Hemel en Aardewerk en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.
12.3 De foto's en teksten op de website en communicatiekanalen en -uitingen mogen alleen gebruikt worden ter promotie van Hemel en Aardewerk, mits ongewijzigd en met vermelding van onze naam en zo mogelijk webadres. 

Artikel 13. Toepasselijk recht.

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Hemel en Aardewerk is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.